کد نویسی چیست؟

کد یعنی چه؟

زبان کامپیوتر برای انسان قابل درک نیست. کامپیوترها دستورات را بر اساس کد انجام میدهند و کد در واقع دستور تبدیل اطلاعات و اجرای دستورات به زبان کامپیوتر است.

کد نویسی چیست؟

استفاده از هر زبان برنامه نویسی رایانه برای دادن دستورالعمل به رایانه ها و ماشین ها در مورد عملکردهایی است که باید انجام دهند را کد نویسی می گویند.

برنامه نویسی چیست؟

برنامه نویسی، نوشتن دستور العمل کامپیوتری برای اجرای برنامه است. این دستورها در واقع همان کدها هستند و کد نویسی بخشی از برنامه نویسی است.

هدف از کدنویسی چیست؟

کد نویسی راهی است که انسانها با ماشینها ارتباط برقرار می کنند و به ما امکان می دهد نرم افزاری مانند برنامه ها، سیستم عامل ها و برنامه های تلفن همراه ایجاد کنیم. با توجه به اهمیت و کاربرد کد برنامه نویسی در امتداد مقاله به بررسی تکنیک کد نویسی صحیح می پردازیم.

فهرست